AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Huidige artikelen | Archieven | Zoek

Actua in de Akkerbouw 11/05

            

ACTUA IN DE AKKERBOUW

ONTWIKKELING EN ZIEKTEDRUK IN GRANEN

Wintergerst

In de meeste gerst tonen de baarden zich al, het tijdstip voor de laatste groeiregulatie is dus verstreken. Het is van groot belang dat deze gebeurt vóór het verschijnen van de aar. Een te late toepassing zal een versnelde afrijping en slechte korrelvulling tot gevolg hebben. Deze groeiregulatie is echter wel belangrijk om het knikken van de aar tegen te gaan, door de afstand tussen het laatste blad en de aar te verkleinen.Wintertarwe

De wintertarwe bevindt zich nu in het stadium tweede knoop, of soms zelfs al het begin van het laatste blad. Indien er nog geen T1 ziektebehandeling is gebeurd, is dit het aangewezen moment.

De druk van gele roest is de voorbije week stabiel gebleven door het goede weer, maar komt toch op veel percelen voor. Voornamelijk gevoelige variëteiten hebben hier last van. De percelen goed blijven observeren blijft belangrijk om grotere druk en verspreiding van gele roest te vermijden.

Ook de druk van Septoria is de voorbije week stabiel gebleven, dankzij het goede weer en de vlotte ontwikkeling van de tarwe. Toch is de ziekte in de meeste percelen aanwezig, en blijft het noodzakelijk om perceel per perceel te bekijken hoe het gewas er bij staat. Bij neerslag kan de ziekte snel naar boven in het gewas opklimmen.

We adviseren voor de T1 behandeling OSIRIS, eventueel aangevuld met CITADELLE.

Het is nog wat vroeg voor de meeste tarwepercelen om al aan een T2 behandeling te denken. Maar voor de percelen die vroeg gezaaid zijn geweest, en waar de T1 behandeling al is gebeurd, blikken we graag even vooruit.

Bij de T2 behandeling, die idealiter drie weken na de T1-toepassing plaatsvindt, adviseren we het gebruik van ADEXAR, AVIATOR XPRO of OSIRIS, eventueel in combinatie met COMET. ADEXAR en AVIATOR XPRO zijn producten van de nieuwst generatie fungiciden. Ze zijn superieur op septoria en roesten en interessant vanwege hun lange nawerking. OSIRIS is eveneens zeer sterk op roest en septoria en zeer flexibel in dosis en toepassingstijdstip. COMET kan nog een extra boost tegen roesten geven.

 

ONKRUIDBESTRIJDING BIETEN

De meeste bieten staan in het 2-6 blad stadium, uitgezonderd de laat gezaaide bieten. We zitten dus volop in de periode voor onkruidbestrijding. De regen van gisteren zal de werking van bodemherbiciden ten goede komen, en de nawerking van voorgaande behandelingen verlengen.

Tijdig beginnen is zeker belangrijk: hoe minder ontwikkeld het onkruid, hoe kwetsbaarder! Een goed interval voor de toepassingen is maximum 7 dagen, waarbij best bij groeizaam weer en op een droog gewas gespoten wordt.

Voor laat gezaaide bieten, die nu zullen opkomen, overlopen we de hele na-opkomstcyclus. Onkruidbestrijding in naopkomst gebeurt best door een FAR systeem, dat je in drie fracties moet toedienen. Wij adviseren BETANAL ELITE of DIANAL + ETHOMAT, aangevuld met METATRON en VEGETOP. De dosissen van elk van deze producten zijn afhankelijk van het stadium van toepassing (kiemlob-, 2-blad- of 4-bladstadium), en de grootte van de onkruiden.

FRONTIER ELITE of DUAL GOLD kunnen aan dit schema worden toegevoegd vanaf het 2-blad stadium indien een extra bodemwerking nodig blijkt. Ook SAFARI of MATRIGON toevoegen kan een versterking zijn, afhankelijk van de aanwezige onkruidflora.

ONKRUIDBESTRIJDING AARDAPPELEN

Onkruidbestrijding in aardappelen blijft, zoals al vaak gezegd, best beperkt tot één toepassing. Het is dan ook zaak om er voor te zorgen dat de eerste behandeling meteen raak is. Behandelen gebeurt idealiter wanneer de ruggen van de reeds geplante aardappelen voldoende bezakt zijn, en op een windstil moment. Een twee- tot drieledige combinatie van volgende middelen valt aan te raden: DEFILINGOCHALLENGEMETRIZIN en LINUGAN  500 SC. De basis van de onkruidbestrijding wordt gevormd door DEFI ofLINGO, of de combinatie hiertussen. Afhankelijk van de aanwezig onkruidflora kan dan worden aangevuld met CHALLENGE (melganzevoet), METRIZIN en/of LINUGAN 500 SC. Het is van belang te onthouden dat sommige producten, zoals CHALLENGE en LINGO, niet later dan vijf dagen voor de opkomst worden toegepast.


SCHEMA

Veelknopige

Nachtschade

Melde

Bingelkruid

kleefkruid

Dagen voor opkomst

DEFI + LINGO +++++ +++++ +++ ++++ +++++ 5
DEFI  + CHALLENGE  + METRIZIN ++++ ++++ +++++ +++++ ++++ 5
DEFI  + CHALLENGE  + LINUGAN 500 SC   ++++ +++++ +++++ ++++ ++++ 5
DEFI  + METRIZIN  + LINUGAN 500 SC ++ +++++ ++++ ++++ +++++ 1
LINGO  + CHALLENGE +++++ ++++ +++++ +++++ ++++ 5
LINGO + DEFI  + METRIZIN +++++ +++++ ++++ ++++ ++++ 5
DEFI  + METRIZIN ++ ++++ ++ ++++ ++++ 1

Indien een vooropkomstbehandeling tegen onkruid niet mogelijk bleek, is het nog mogelijk om een behandeling te doen in vroege naopkomst, wanneer de opgekomen aardappelplanten nog niet te groot zijn. Hiervoor adviseren we de combinatie van TITUS met METRIZIN, maar neem hiervoor zeker contact op met je lokale zaakvoerder voor een perceelspecifiek advies!

ONKRUIDBESTRIJDING MAÏS

Het goede weer van de voorbije week heeft ervoor gezorgd dat heel wat maïs eindelijk uitgezaaid kon worden. Tijd dus voor een advies omtrent de vooropkomstbehandelingen in maïs! Een vooropkomstbehandeling (gevolgd door een correctie in naopkomst) zal in dit nieuwe tijdperk, waarin terbuthylazine-houdende producten zeer zware restricties opgelegd hebben gekregen, zekerheid bieden van een volledige afdoding van het onkruid. In Frankrijk, waar terbuthylazine al een aantal jaren niet meer gebruikt wordt, is dit de gangbare methode van onkruidbestrijding.

In vooropkomst adviseren we om te werken met DUAL GOLD, ADENGO, FRONTIER ELITE of CAMIX, afhankelijk van de onkruiddruk in het perceel. Correcties in naopkomst zullen idealiter in het 2-4-bladstadium moeten gebeuren.

Bij maïspercelen die een aantal weken geleden al zijn ingezaaid, zal het moment voor de naopkomst ook dichtbij beginnen komen. Hier is wat wij adviseren:

In naopkomst werk je best met CAMIX, CALLISTO of LAUDIS, aangevuld met EQUIP of SAMSON OD tegen grassen en eventuele extra’s als KART of PEAK.

ONKRUIDBESTRIJDING GRASLAND

Nu de eerste snede in het grasland is afgemaaid, vinden we het belangrijk nog een keer de meerwaarde van een goede onkruidbestrijding in grasland te benadrukken.
Vers gras bevat gemiddeld 31% meer DVE dan onkruid! Het aantal kg verse opbrengst per perceel grasland ligt ook tot 20% hoger door een correcte onkruidbestrijding. Een geslaagde onkruidbestrijding heeft dus een sterk positief effect op de eiwitopbrengst van uw grasland. Bovendien worden mogelijke problemen met giftige onkruiden hierdoor vermeden.

Als all-round product adviseren we BOFIX, een product dat op basis van groeihormonen een goede werking heeft op akkerdistel, boterbloem, paardenbloem, grote brandnetel en zuring. Indien Jakobskruiskruid gesignaleerd wordt op het veld, kan ook PRIMUS worden toegevoegd. Een alternatief hiervoor is TREVISTAR in combinatie met  AGROXYL of CIRRAN. In elk geval is een wachttijd van 14 dagen noodzakelijk vooraleer het vee de behandelde weide veilig mag begrazen.

Voor de combinatie grasland met klavers adviseren we BUTRESS, dat zowel voor witte als rode klavers veilig is. De werking hiervan kan versneld en verbreed (o.a. paardenbloemen, madeliefjes, ...), worden door AGROXYL toe te voegen. Deze combinatie is perfect veilig voor het gras, maar kan een lichte groeiremming veroorzaken voor de klavers. De klaver zal echter zeker niet afgedood worden. De wachttijd voor deze combinatie bedraagt 14 dagen.

 

Neem contact op met je lokale zaakvoerder voor een advies op maat van je perceel!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.