AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Klantenkringen

Hoewel AVEVE juridisch een NV is, hebben we toch een coöperatief geïnspireerde structuur via de klantenkringen van AVEVE.

Wat zijn klantenkringen?

Zeggenschap en betrokkenheid van de klanten is een belangrijk element in de relatie van AVEVE met zijn klanten. AVEVE bouwt permanent aan deze relatie onder meer via de structuur van de AVEVE Klantenkringen. Per provincie is er één klantenkring gevormd waarbinnen er 3 sectorbesturen actief zijn: rundvee, intensieve veehouderij en teelten. Deze bestaan uit minimaal 6 leden waarvan de voorzitter en ondervoorzitter van  ieder Sectorbestuur automatisch lid worden van het Provinciale bestuur.

Het Provinciale Bestuur kiest één bestuurslid die deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van de Groep AVEVE.

Er zetelen dus 5 boeren-bestuurders in de Raad van Bestuur  en hierdoor blijft  AVEVE , die een Naamloze Vennootschap is , toch in belangrijke mate  coöperatief geïnspireerd .


De focus van de Sectorbesturen is de samenwerking met AVEVE versterken door  inbreng in het optimaliseren van de volledige marketingmix van AVEVE Animal Nutrition en AVEVE Agri Horti. Ook komen de nieuwe ontwikkelingen in de landbouw aan bod zoals voedertechniek, teelttechniek en management op het landbouwbedrijf. Deze bestuursleden vergaderen samen met afgevaardigden van AVEVE minimaal één keer per jaar.


De focus van de Provinciale besturen is de communicatie en input over het beleid van de Groep AVEVE en de vertaling hiervan naar de betrokken Provincie. Zij coördineren eveneens de besluiten uit de sectorbesturen naar het management van AVEVE. Het Provinciale bestuur vergadert samen met directieleden van AVEVE en de Regionale manager. De Provinciale verantwoordelijke van Boerenbond is de secretaris .


Klantgerichte voorlichting

Met deze getrapte structuur naar coöperatief model beoogt AVEVE een grote betrokkenheid van actieve landbouwers bij haar beleid. Verder wordt er heel wat voorlichting gegeven zowel op plaatselijk als op provinciaal niveau via de klantgerichte voorlichting. Langs deze weg worden diverse studiedagen (-avonden) georganiseerd met technische informatie over rundvee, varkens, pluimvee, akkerbouw, ruwvoederwinning, bemesting, ...