AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Klantenkringen

Hoewel AVEVE juridisch een NV is, hebben we toch een coöperatief geïnspireerde structuur via de klantenkringen van AVEVE.

Wat zijn klantenkringen?

Alle klanten van een bepaald gebied worden verenigd in een lokale klantenkring met een plaatselijk bestuur. Op dit moment zijn er 20 klantenkringen in Vlaanderen en de Oostkantons met 285 bestuursleden.

Uit deze lokale klantenkringen ontstaat per Vlaamse provincie een provinciaal bestuur. De provinciale bestuursleden vormen samen het Nationaal Verbond van Klantenkringen. Michel Vanhevel is in december 2013 verkozen tot voorzitter van dit Nationaal Verbond van Klantenkringen.

De voorzitters van de provinciale besturen zijn lid van de Raad van Bestuur van AVEVE NV. Dit betekent dat er 5 actieve landbouwers zetelen in de Raad van Bestuur van AVEVE. Vanuit de Raad van Bestuur van AVEVE zetelen 2 leden in de Bondsraad van Boerenbond.

Klantgerichte voorlichting

Met deze getrapte structuur naar coöperatief model beoogt AVEVE een grote betrokkenheid van actieve landbouwers bij haar beleid. Verder wordt er heel wat voorlichting gegeven zowel op plaatselijk als op provinciaal niveau via de klantgerichte voorlichting. Langs deze weg worden diverse studiedagen (-avonden) georganiseerd met technische informatie over rundvee, varkens, pluimvee, akkerbouw, ruwvoederwinning, bemesting, ...