koeien in de stal

Waarom kiezen voor Eminex®?

 • Betere levensomstandigheden in de stal door een significante reductie van schuimvorming van mest.

 • Minder arbeidsintensief om drijfmest te verwerken, omdat het direct homogener in de mestput is.

 • Hogere opbrengst door betere bodemkwaliteit en hoger waterbergend vermogen
  • Verhoging van koolstofgehalte dankzij lagere uitstoot van methaan en CO₂
  • Stikstofstabilisator: maakt stikstof efficiënter beschikbaar voor de planten.

 • Duurzame oplossing voor veehouderij door een significante reductie van methaan (CH₄), CO₂ en stikstofgas (N₂O) = schadelijke broeikasgassen.

 • Reductie van uitstoot HS-gas (giftig en dodelijk) beter voor de gezondheid van mens en dier.

Gebruik

 • Enkel gebruiken vanaf wanneer de mest kan gemixt worden.

 • Tijdens het mixen traag Eminex® toevoegen (+/- 25 à 30 min/bigbag) via bigbagklep of klein gat onderaan de bigbag en traag laten inlopen.

 • Eminex® toepassen in een “recht” gedeelte; niet kort voor of na een bocht en steeds weg van de mixer.

 • Nadien blijven doormixen zodat Eminex® mooi verdeeld zit in de mestkelder.

 • Steeds hoeveelheid Eminex® berekenen o.b.v. mest die bij toepassing aanwezig is.

 • Eminex® bevat 18 % N en is registerplichtig in het aankoopregister.

Dosering

Rundveehouderij

Risico op schuimvorming:

 • 2 kg Eminex®/m3 mest rond half november of december werkt ongeveer 12 weken

Beperkt risico op schuimvorming

 • Winteropslag: 1 kg Eminex®/m3/12 weken$

 • Zomeropslag: 1 kg Eminex®/m3/6 weken

Varkenshouderij

 • Per cyclus vleesvarkens: 1 kg/m3 bij dunneremest of 2 kg/m3 bij dikkere mest (niet toepassen indien dieren in de stal aanwezig)

Eminex® in de praktijkk

Proefervaring

 1. Homogene drijfmest die minder schuimvorming garandeert!

 2. Bodemverbeteraar: minder uitstoot van CO₂ en CH₄ zorgt voor C-verrijking van drijfmest.

  grafiek over de koolstofbalans van drijfmest bij het begin en het einde van de opslag

 3. Stikstofstabilisator: Ammonium blijft langer stabiel in de bodem waardoor de gewassen efficiënter stikstof kunnen opnemen en uitspoeling gereduceerd wordt, wat leidt tot 5% meeropbrengst.

  NH4 & NO3 inhoud in de bodem na toepassing van drijfmest met en zonder Eminex
  Meeropbrengst Eminex (korrelmais in %)

 4. Reductie van broeikassengassen: 80 kg CO₂eq/m3 drijfmest.

Uitstoot in kg CO2 eq per m3 drijfmest

Lees meer over Eminex® in onze technische fiche

Technische fiche Eminex®
pdf, 1.01MB
Download

bigbags eminex

Meer informatie over Eminex?

Klik op de volgende link en neem contact op met uw Aveve-zaakvoerder in de buurt.

Aveve BV
Aarschotsesteenweg 80,
3012 Wilsele (Leuven)
BTW BE 0403.552.464
RPR Leuven
agrarisch@aveve.be

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta